Výuka

Regionální geografie polárních oblastí

Tento předmět je vyučován jednou za dva roky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. První cyklus přednášek proběhl v podzimním semestru 2010 a je určen pro studenty mateřských oborů, avšak se souhlasem přednášejícího se ho mohou zúčastnit i studenti ostatních oborů či fakult.

Přednášky poskytují základní informace o fyzickogeografických podmínkách Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Součástí předmětu je hodnocení významu polárních oblastí v kontextu celé planety Země, zejména ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměně energetických toků, cirkulaci v přilehlých oceánech a mořích. Velká pozornost je věnována samotné kryosféře (ledovce, trvale zmrzlá půda), její citlivosti na globální změny a možné důsledky vyplývající z jejího poškození (stabilita klimatu, uvolňování metanu, rozpad šelfových ledovců, vzestup mořské hladiny). Nedílnou součástí přednášek jsou informace o současných trendech výzkumu polárních oblastí, rozvoji turistiky a možných dopadech, ochraně přírodního bohatství krajiny a legislativě, která je při ochraně těchto území uplatňována.

Více informací naleznete zde: http://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2010/Z5099

Polární ekologie

Tento předmět je vyučován jednou za dva roky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Přednáška je určena především studentům magisterského studia a DSP: fyzické geografie, biologických studijních oborů a geologických věd se zaměřeními, avšak se souhlasem přednášejícího se ho mohou zúčastnit i studenti ostatních oborů či fakult. Předpokladem jsou základní znalosti z geomorfologie, klimatologie, rostlinné fyziologie a ekologie. Pro doplnění znalostí budou studentům poskytnuty potřebné zdroje informací mimo rámec přednášky.

Polární ekosystémy jsou svou vnitřní strukturou na jedné straně relativně jednoduché, na straně druhé jsou výsledkem dlouhodobého vývoje, jehož výsledkem je dokonalé přizpůsobení jejich biotické složky extrémním životním podmínkám, jež umožňuje existenci na prahu energetických, klimatických a potravních potřeb. Polární ekosystémy se formovaly pod vlivem specifických astronomických, geografických oceánografických, atmosférických a geochemických faktorů, jež ovlivnily zásadně jejich neživé složky (georeliéf a jeho podloží, atmosféru, hydrosféru, kryosféru, pedosféru) a následně biosféru. Vzniklé ekosystémy ve svém komplexu významně zpětně ovlivňují celou Zemi hlavně z hlediska energetického, jehož reflexí je především globální výměna vody ve světovém oceánu, globální klima Země a následně složitá kaskáda procesů formujících vývoj tvarů zemského povrchu a vývoj biosféry.

Více informací naleznete zde: http://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2010/Z8005

Polární biologie rostlin

Tento předmět je vyučován každoročně na Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Po absolvování tohoto kurzu bude studet(ka) schopen(-a) porozumět:

  • základním principům struktury a funkce vegetačního krytu v polárních oblastech Země, kritickým faktorům prostředí, aklimacím a adaptacím rostlin na extrémní podmínky
  • zásadám práce v terénu v polárních oblastech, organizaci expedice
  • charakterizovat klíčové oblasti vědeckého zkoumání rostlin v polárních oblastech na základě rozboru případových studií

Více informací naleznete zde: http://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2011-akreditace/Bi0321

Kurz polární ekologie - geovědy

Tento předmět je na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádán každoročně. Výuka je rozdělena do dvou celků: 1) intenzivní teoretická příprava (40 hod.) v jednotlivých vědních oborech a 2) dvoutýdenní praktický kurz na Svalbardu zaměřený po skupinách na terénní výuku meteorologie, klimatologie, geologie, geomorfologie a glaciologie. Kurz je organizován díky podpoře projektu institucionální spolupráce č. NF-CZ07-ICP-1-032-2014 v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP. Tento kurz je pořádán ve spolupráci s Centrem polární ekologie na Zlaté stoce 3 v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Přednášky a cvičení jsou určeny především studentům navazujícího magisterského a doktorského studijního programu: fyzické geografie, kartografie, geoinformatiky, geologických a environmentálně chemických věd. Předpokladem pro zápis předmětu jsou základní znalosti z meteorologie, klimatologie, hydrologie, geologie nebo geomorfologie. Pro doplnění znalostí budou studentům poskytnuty potřebné studijní materiály a zdroje informací nad rámec přednášky. 

Základní informací včetně aktualit naleznete zde:
POLAR ECOLOGY COURSE - Geosciences 
 

Informace týkající se předmětů a výuky jsou uvedeny zde:
ZX700 Kurz polární ekologie 1 - geovědy
ZX701 Kurz polární ekologie 2 - geovědy


P1070985_upr_Kamil_Laska_c

Česká stanice v zátoce Petunia na Špicberkách (Foto: K. Láska).

 

R0027202_upr2

Monitorovací systémy na výzkumné ploše v předpolí ledovce Hørbye, Špicberky (Foto: K. Láska).

 


nahoru